Statut

Na temelju članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br: 74/14, 70/17. i 98/19.) Osnivačka Skupština Brick Pit - Udruga za usavršavanje mladih i promicanje izvrsnosti, na sjednici održanoj dana 27.5. 2022. godine, donijela je

S T A T U T

Brick Pit - Udruga za usavršavanje mladih i promicanje izvrsnosti

 

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište Brick Pit - Udruga za usavršavanje mladih i promicanje izvrsnosti (u daljnjem tekstu: Udruga); zastupanje; izgled pečata udruge; područje djelovanja sukladno ciljevima; ciljevi; djelatnosti i gospodarske djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članstva i načinu vođenja popisa; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv ovlasti, način odlučivanja, i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina, način stjecanja i raspolaganje imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i drugim odredbama za važnost rada udruge.

 

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2 .

Puni naziv Udruge je: Brick Pit - Udruga za usavršavanje mladih i promicanje izvrsnosti
Skraćeni naziv je: Brick Pit
Sjedište Udruge je u Kipišće 7, Strmec
Odluku o promjeni sjedišta i adrese sjedišta donosi Skupština.
Udruga ima svojstvo pravne osobe bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi za svoje članove ili treće osobe. Udruga se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom upravnom tijelu u Zagrebačkoj županiji.
Udruga za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.

 

ZASTUPANJE

Članak 3.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge.
Skupština može izglasati i druge osobe za zastupanje.

 

PEČAT UDRUGE

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 40 mm koji je obodno ispisan naziv: Udruga za usavršavanje mladih i promicanje izvrsnosti i sjedište Udruge Kipišće 7, Strmec, a u sredini pečata je Brick Pit i logo.
Odluku o promjeni pečata donosi Skupština Udruge.
Predsjednik Udruge ovlašten je za upotrebu i čuvanje pečata.

 

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak 5.

Udruga djeluje na području:

 • DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA
 • GOSPODARSTVO
 • HOBISTIČKA DJELATNOST
 • KULTURA I UMJETNOST
 • MEĐUNARODNA SURADNJA
 • OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE
 • TEHNIČKA KULTURA
 • ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

 

CILJEVI I DJELATNOSTI
Članak 6.

Cilj udruge je usavršavanje mladih i promicanje izvrsnosti
Ciljeve iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:

 • promicanje društveno odgovornog ponašanja i suradnje sa zajednicom kroz ulaganja u kulturu, umjetnost, društvene inovacije i edukacije
 • stvaranje novih znanja kroz pokretanje inovativnih projekata
 • razvijanje veće i bolje konkurentnosti mladih ljudi
 • planiranje rada i edukacija kroz radionice
 • organiziranje natjecateljskih manifestacija
 • edukacije o financijskoj pismenosti i socijalno poduzetništvo
 • poticanje kreativnosti, edukacije i stvaranje multimedijskog sadržaja i ostalih komunikacijskih tehnika
 • Razvijanje interesa za LEGO kocke i programiranje kroz LEGO edukacije, LEGO natjecanja, LEGO druženja i LEGO izložbe
 • Podizanje svijesti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije i kako ih iskoristiti
 • obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje izvanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
 • razvijanje informatičkog opismenjavanja i primjena suvremenih tehnologija, brže usvajanje i razmjena informacija među svojim članovima
 • stvaralačke radnje izravno usmjerene na razvoj i uvođenje i unapređivanje novih tehnologija
 • povlačenje sredstava iz EU fondova
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima i izložbama koji su vezani uz ciljeve i djelatnosti Udruge
 • suradnja i razmjena iskustva sa srodnim organizacijama, inicijativama i institucijama na lokalnoj i međunarodnoj razini

GOSPODARSKA DJELATNOST

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

 • organizacija konferencija, naplatnih tečajeva seminara, naplatnih tečajeva predavanja, kulturnih događanja te donatorskih,humanitarnih i drugih događanja,
 • izdavanje knjiga, publikacija i multimedijalnih sadržaja iz područja svog djelovanja,
 • prodaja vlastitih proizvoda i suvenira (sukladno zakonom o trgovini),
 • organizirati izlete u trajanju 2 dana sa jednim noćenjem za svoje članove.

 

JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE
Članak 7 .

Rad Udruge je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja. Članovi se u radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno Zakonu.

 

ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 8.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, podupirajuće i počasno.

Redoviti član
Redoviti član može postati svaka fizička koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja potpiše pristupnicu kojom prihvaća Statut i opće akte Udruge.
Redovnim članom Udruge mogu biti i pravne osobe koje podržavaju djelatnost Udruge.

Podupirajući član

Podupirajući član može postati svaka fizička ili pravna osoba koja intelektualnom, fizičkom i materijalnom potporom konstantno podupire i unapređuje rad Udruge.
Podupirajući član sudjeluje u radu Udruge, ali bez mogućnosti da bira i bude biran u tijela Udruge i bez prava glasa na Skupštini.
Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati članovi Udruge, za koju pristupnicu potpisuje skrbnik. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Udruge bez prava odlučivanja.

Članak 9.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Članom Udruge postaje se odlukom Upravnog odbora o prijemu u članstvo, a prava i obveze počinju upisom u popis članstva i uplatom godišnje članarine.
Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanju drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.
Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu čiji visinu i način plaćanja određuje Upravni odbor.
Podupirajući član redovito plaća članarinu čiju visinu i način plaćanja određuje Upravni odbor.

Članak 10.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.
Počasni član može sudjelovati u radu udruge bez prava odlučivanja.

Članak 11.

U Udruzi se vodi popis članova za koji je zadužen tajnik Udruge.
Popis članova vodi se u knjizi evidencije članstva u elektroničkom obliku.
Popis članova sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva i drugim podacima od važnosti za rad udruge.
Na zahtjev članova i nadležnih tijela dostupan je na uvid Popis članova Udruge.

Članak 12.

Prava i obveze redovnih članova jesu:
da biraju i budu birani u tijela Udruge,
da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
da redovito plaćaju članarinu,
da čuvaju i podižu ugled Udruge.

Prava i obveze podupirajući jesu:

sudjelovanje u radu tijela Udruge bez prava glasa
biti obaviješten o radu Udruge i njegovih tijela
pridržavati se Statuta i drugih općih akata Udruge
da čuvaju i podižu ugled Udruge
plaćati članarinu

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:
prestankom postojanja Udruge,
pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
isključenjem iz članstva
smrću

Članak 14.

Član udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu udruzi i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu do 31. prosinca tekuće godine.
Član Udruge može stegovno odgovarati ukoliko povrijede svoje članske dužnosti koje su utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Udruge.
Povrede članskih dužnosti utvrđuje, stegovni postupak provodi i mjere izriče stegovno povjerenstvo.
U svakom pojedinom slučaju Skupština imenuje Stegovno povjerenstvo od tri člana. Član Stegovnog povjerenstva ne može biti osoba protiv koje se vodi stegovni postupak.
Stegovno povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova ako je sjednici nazočna većina članova.
Stegovno povjerenstvo članovima Udruge može izreći stegovne mjere sukladno posebnom općem aktu i to:
opomenu
prijedlog za isključenje iz članstva
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela Udruge jesu:
Skupština
Upravni odbor Udruge
Predsjednik Udruge
Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora.

 

Skupština

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine je svi redoviti poslovno sposobni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.
Izborna Skupština održava se svake 4 godine.
Izvanredna Skupština održava se prema potrebi.
Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, ili na zahtjev Upravnog odbora uz pismeno obrazloženi razlog sazivanja izvanredne Skupštine s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 17.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem poziva članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.
Ako predsjednik podnese ostavku ili u slučaju njegove smrti Skupštinu saziva dopredsjednik.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
U izvanrednim okolnostima sjednica Skupštine može biti sazvana i održana u elektronskom obluku, gdje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Statuta.

Članak 18 .

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili 1/3 članstva upisanih u Registar udruga prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 19.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine.
Ako Skupštini ne pristupi natpolovična većina članova, čeka se ½ sata, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje jedna trećina članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donosi se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta, statusnim promjenama (spajanju, pripajanju ili podjeli Udruge) i prestanku Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.
O radu Skupštine sačinjava se zapisnik kojeg potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja, a isti se trajno čuva u arhivi urduge.

Članak 20.

Skupština Udruge:
donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Udruge
bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika i članove Upravnog odbora,
imenuje i opoziva likvidatora Udruge
usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
razmatra izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu
usvaja godišnje financijsko izvješće
odlučuje o promjeni ciljeva, djelatnosti, gospodarskih djelatnosti,
odlučuje o korištenju ostvarenih prihoda
odlučuje o statusnim promjenama
odlučuje o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih i bira predstavnike u rad drugih udruga,
rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,
odlučuje o prestanku postojanja Udruge, promjeni naziva i sjedišta i
odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 

Upravni odbor

Članak 21.

Upravni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.
Predsjednik, dopredsjednik i tajnik su po položaju članovi Upravnog odbora.
Upravni odbor Udruge:
utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,
utvrđuje prijedlog plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i priprema financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu,
podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
odlučuje o visini članarine,
odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,
brine se o informiranju članstva i javnosti,
odlučuje o korištenju imovine Udruge sukladno prema planu rada,
imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata,
odlučuje o obavljanju dopuštene djelatnosti,
osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,
obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 22.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.
U izvanrednim okolnostima sjednica Upravnog odbora može biti sazvana i održana u elektronskom obluku, gdje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Statuta.

Članak 23.

Upravni odbor, predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 24.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.
Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge na vrijeme od 4 godine.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

 

Predsjednik Udruge
Članak 25.

Udruga ima predsjednika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta zaredom.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik Udruge:
zastupa Udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge,
saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Udruge i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica Skupštine,
odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
dostavlja zapisnika s redovne sjednice skupštine nadležnom tijelu koji vodi registar udruga
sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik.

Članak 26.

Mandat predsjedniku prestaje odlukom Skupštine o razrješenju: istekom mandata na koje je izabran, razrješenjem prije isteka mandata, ostavkom, prestankom članstva u udruzi, smrću i danom donošenja odluke o prestanku djelovanja Udruge.

Članak 27.

Udruga ima dopredsjednika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 godine.
Dopredsjednik pomaže predsjedniku Udruge u njegovu radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik i Upravni odbor.
U slučaju ostavke ili smrti predsjednika Udruge obavlja poslove predsjednika do izbora novog predsjednika Udruge.

Tajnik

Članak 28.

Udruga ima tajnika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 godine.
Tajnik Udruge:
priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
brine se o urednom vođenju popisa članova,
vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
vodi i čuva arhivu Udruge te
obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Udruge.

 

UDRUŽIVANJE
Članak 29.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu. Odluku o tome donosi Skupština.

LIKVIDATOR UDRUGE
Članak 30.

Udruga ima likvidatora kojeg imenuje Skupština. Mandat likvidatora nije ograničen. Skupština može opozvati likvidatora.
Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja nije član Udruge.
Likvidator se izjavom prihvaća imenovanja.
Likvidator po potrebi može prisustvovati sjednicama Skupštine.
Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se sa otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge i registra udruga.
Likvidator likvidaciju Kluba provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

Članak 31.

Likvidator može biti opozvan od strane Skupštine u slučaju:
na osobni zahtjev
ako je u sukobu interesa
ako je likvidator pravna osobe te prestane djelovati
u slučaju smrti
U slučaju opoziva likvidatora Skupština na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te podnosi zahtjev nadležnom Uredu za upis promjene u Registar Udruga.
O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje Skupština u sklopu Odluke o prestanku udruge.

 

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA

Članak 32.

Imovinu Udruge čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Udruga ostvaruje od:
članarine,
donacije i dotacije,
sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,
sredstava ostvarenih obavljanjem njenih djelatnosti,
sredstva ostvarena obavljanjem gospodarskih djelatnosti
kao i druga novčana sredstva stečena sukladno Zakonu.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor, temeljem plana rada i financijskog plana koji je usvojila Skupština.

Članak 33.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

Članak 34.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine.

 

SPOROVI I SUKOB INTERESA UNUTAR UDRUGE
Članak 35 .

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.
Ako član Udruge smatra da je povrijeđen Statut ili drugi opći akt Udruge, da postoji sukob interesa na štetu interesa Udruge ili spor koji se odnosi na statusne činjenice članstva, obavljanje djelatnosti, kao i svih drugih pitanja koja proizlaze iz međusobnih prava i obveza članova, ovlašten je upozoriti osobu ovlaštenu za zastupanje koja o istom podnosi izvješće Skupštini Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti odklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, pomirenje uz posredovanje Upravnog odbora, ako pomirenje ne uspije nadležen je Sud prema sjedištu udruge. Član može podnijeti tužbu općinskom sudu radi zaštite svojih prava propisanih statutom Udruge.

 

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 36.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:
odluka Skupštine o prestanku Udruge,
pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge,
pokretanje stečajnog postupka,
na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 37.

Udruga prestaje postojati i u slučajevima propisanim Zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina Udruge nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka predaje se udruzi koja ima slične statutarne ciljeve na području Hrvatske
Ostatka financijskih sredstava koja su primljena iz javnih izvora vratit će se u proračun iz kojeg su ta sredstva dodijeljena.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 38.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.
Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta, te ga dostavlja Skupštini na usvajanje.

Članak 39.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 40 .

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog upravnog tijela u Zagrebačkoj županiji.

U Strmcu, 27.5.2022. godine.

PREDSJEDNIK UDRUGE:
Davor Medvedec